Banen

Lokale regler

 

Lokale regler for Asker Golfnane

A: Utenfor banen.

Utenfor banen er angitt med hvite staker som følger:

Hull 1: Bak green

Hull 4: Venstre side, bak green og på høyre side

Hull 5: Venstre side og på høyre side

Hull 6: Venstre side

Hull 11: Høyre side

Hull 12: Høyre side

Hull 13: Høyre side

Hull 14: Venstre side

Hull 15: Venstre side

Hull 16: Venstre side

Hull 17: Høyre side

B: Uflyttbare hindringer.(Fritak regel 24-2).

- Deler av vanningsanlegget

-100 og150 meter avstandsstaker og tilhørende merkeplater i fairway.

-Veier med kunstig overflate.

- Stolper og støttestag for lysarmaturer eller luftledninger. (NB! Ingen luftledninger på eller utenfor spillefeltet gir noen form for fritak)

C: Flyttbare hindringer.(Regel 24-1)

- Gule, røde og blå merkestaker, samt hvite staker på hull 3 venstre side og hull 16 høyre side.
- Steiner i bunker.

D: Grunn under reparasjon (GUR).(Fritak i h.t. regel 25-1).

-Dreneringsgrøfter i hele spillefeltet med overflate av singel/sand.

-Maurtuer er definert som GUR med spilleforbud.

-Vannavrenning i bunker, forårsaket av regnvær, gis fritak (Regel 25-1b). (Ballen må droppes i bunkeren)

E: Plugget ball

Fritak for plugget ball utvides til å gjelde hele spillefeltet. (Regel 25-2)

F: Hull 18.

Om en ball, utvilsomt, mistes i vannhinderet kan spilleren fortsette etter regel 26-1 eller slå en ny ball med ett straffeslag fra den merkede droppesonen.

Om spilleren ikke kan fastslå om ballen er mistet i vannhinderet eller andre steder, kan spilleren av praktiske grunner spille en provisorisk ball fra der vedkommende sist spilte. (Dette gjelder også ved spill fra droppsonen)

Om den opprinnelige ballen finnes utenfor vannhinderet, skal spillet fortsette på denne. Om den opprinnelige ballen ansees mistet i eller utenfor vannhinderet, skal spillet fortsette på den provisoriske ballen. Om den opprinnelige ballen finnes i vannhinderet, kan spilleren fortsette å spille på ballen, eller velge å fortsette på den provisoriske ballen. (Ytterligere muligheter under regel 26-1 er ikke mulig.)

G: Merkestaker.

-Utenfor banen: Hvite staker

-Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvit linje. Blå staker med hvit topp er spilleforbud.

-Vannhinder: Gule staker og/eller plater/strek i bakken.

-Sidevannhinder: Røde staker og/eller plater/strek i bakken.

-100 meters merke: Rød/sorte staker og røde plater i fairway.

-150 meters merke: Gul/sorte staker og gule plater i fairway.

H: Utstyr for avstandsmåling.

For spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved bruk av utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke spillet (eks. Helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14.3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

I: Avbrudd

Avbruddsignal: Langt flæytestøt som gjentas. Spillet avsluttes umiddelbart og ballen markeres. Ved avbrudd går spillerne til klubbhus/proshop/kiosk hvor man avventer nærmere beskjed.

J: Brudd på lokale regler

Straff ved brudd på lokale regler: Slagspill -to straffeslag. Match -tap av hull.

Revidert 25 januar 2015